×

بازار مقاطع صادراتی ترکیه در رکود-ضایعات بازار قم به نقل از فولاد ایران


بازار مقاطع صادراتی ترکیه در رکود

پایگاه خبری فولاد ایران – دو هفته اخیر میلگرد صادراتی ترکیه ۱۰ دلار هر تن افت داشته ۴۷۰ تا ۴۷۵ دلار هر تن فوب شده است. محموله های کوچکی در این قیمت ها با افریقا و اروپا معامله شده ولی فعالیت بازار زیاد نیست. در بازار داخلی نیز بهبود تقاضای چشمگیری مشاهده نشده و قیمت ها از ۴۷۵ تا ۴۸۷ دلار هر تن درب کارخانه دو هفته قبل به ۴۷۰ تا ۴۷۵ دلار هر تن درب کارخانه رسیده است.

به گزارش فولاد ایران، مفتول صادراتی ترکیه نیز ۱۰ دلار افت داشته ۵۰۰ تا ۵۰۵ دلار هر تن فوب ثبت شده است.

ترجمه: م. تابان شمالدر حال بارگذاری...