×

بازار مقاطع سی آی اس در سکوت-ضایعات بازار قم به نقل از فولاد ایران


بازار مقاطع سی آی اس در سکوت

پایگاه خبری فولاد ایران – فعالیت بازار مقاطع صادراتی سی آی اس در سطح متوسط است و اغلب خریدارها ترجیح می دهند با توجه به وضعیت فعلی از بازار داخلی خود خرید کنند یا بیشتر منتظر روشن تر شدن روند بازار قراضه در ترکیه هستند.

به گزارش فولاد ایران، مفتول صادراتی سی آی اس از ۴۷۵ تا ۴۸۵ دلار به ۴۹۰ تا ۵۰۰ دلار هر تن فوب رسیده ولی بازار میلگرد در سکوت است و ۴۵۰ تا ۴۶۰ دلار هر تن فوب ثبت شده که تغییری نداشته است.

منبع: metallbulletinدر حال بارگذاری...