×

رشد قیمت میلگرد در چین-ضایعات بازارقم به نقل از فولاد ایران


رشد قیمت میلگرد در چین

پایگاه خبری فولاد ایران – قیمت میلگرد در بازار داخلی چین با رشد قیمت در بازارهای آتی بیلت بهبود یافت ولی در بازار صادرات به دلیل سکوت تقاضا میلگرد چین در ثبات بود.

به گزارش فولاد ایران، قیمت میلگرد در نقاط مختلف چین بین ۵۴۵ تا ۵۵۲ دلار هر تن درب کارخانه است که تا ۶ دلار هر تن رشد داشته است. قیمت قراردادهای آتی میلگرد و بیلت در چین رشد داشت و به بهبود بازار نقدی کمک نمود.

در این بین میلگرد صادراتی چین در ۴۹۰ دلار هر تن فوب در ثبات مانده و برخی کارخانه ها در ۵۰۰ تا ۵۰۵ دلار هر تن فوب عرضه می کنند که مشابه روزهای گذشته است.

منبع: metal bulletinدر حال بارگذاری...