×

سوپر ویژه


#قیمتشرکتبروزرسانی
13200انبار تهران شماره یک۲۵ آبان ۱۳۹۸
23190انبار تهران پاکدشت۲۵ آبان ۱۳۹۸
33070فولاد جم قم۲۵ آبان ۱۳۹۸
43030فولاد آریا اردستان۲۵ آبان ۱۳۹۸
53000ذوب نورد توانا رام۲۵ آبان ۱۳۹۸
63000سهند آذر آسیا تیکمه داش۲۵ آبان ۱۳۹۸
73000اسپریس ساوه۲۵ آبان ۱۳۹۸
82970آذر غلطک عجب شیر۲۵ آبان ۱۳۹۸
92950ذوب تهران۲۵ آبان ۱۳۹۸
102950انبار نجفی۲۵ آبان ۱۳۹۸
112840غلطک سازان سجزی۲۵ آبان ۱۳۹۸
122820یزد چهار۲۵ آبان ۱۳۹۸


در حال بارگذاری...